ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2015. “คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 31 (2). ิBangkok:141-44. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47642.