อิสสระสงคราม ไมลา, บุญประคอง ทัศนีย์, และ จันทร์แก้ว เกษม. 2015. “ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร KNOWLEDGE AND PRACTICES IN CONTROL AND PREVENTION OF COMMUNICABLE DISEASES OF CHILDCARE VOLUNTEERS IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS”,. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 31 (2). ิBangkok:80-91. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47637.