เวียงเงิน สุมิตรา, และ วิวัฒน์วานิช สุวิณี. 2013. “ผลของการใช้การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุต่อจำนวนวันนอนและความพึง พอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 25 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4761.