ประดิษฐศิลป์ ปิ่นฤทัย, และ รัชชุกูล สุชาดา. 2013. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศองค์การ กับความตั้งใจที่จะอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 25 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4757.