จันทรภูมี เทียมจิต, และ ศรีสถิตย์นรากูร บุญใจ. 2013. “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 25 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4756.