ไขนภา แก้วจันทรา ไขนภา, อยู่ใจเย็น มาลินี, สุวิทยะศิริ เกษร, และ เพชรประไพ ณัฐฐิตา. 2013. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 25 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4737.