เพียรพิจารณ์ อภิญญา, ศรีอมรรัตนกุล ธนวันต์, และ วงศ์ใหญ่ สิริมาส. 2013. “การพัฒนาคู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 25 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4735.