รัตนไทย และคณะ ผ่องรัตน์. 2013. “การให้คุณค่าวิชาชีพพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 25 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4734.