จิโรจน์กุล ประกาย, และ กิจสมพร จุรีรัตน์. 2013. “การทบทวนสถานการณ์งานวิจัย ด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 25 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4726.