บุญศิลป์ สุนีย์รัตน์, รัชวัตร์ ประกริต, และ เปรื่องเดช สุรางค์. 2015. “ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 31 (1). ิBangkok:50-60. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39357.