บุญศิลป์ สุนีย์รัตน์, รัชวัตร์ ประกริต, and เปรื่องเดช สุรางค์. 2015. “ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 31 (1). ิBangkok:50-60. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39357.