โพธิ์พัฒนชัย อุบลรัตน์, ศรเกษตริน อติญาณ์, and จันทรา รุ่งนภา. 2015. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 31 (1). ิBangkok:1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39350.