อิสสระสงคราม ไมลา, ตรีเดช ปิยธิดา, และ ปั้นดี วงเดือน. 2015. “ความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่มีต่อ การบริหารจัดการโครงสร้างใหม่ EXPECTATIONS OF PERSONNELS OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL ON THE NEW STRUCTURE ADMINISTRATION”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 28 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32047.