พิชัยรัตน์ อัศรีย์, และ ทิพย์รัตน์ วรารัตน์. 2014. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย ตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อนน้ำหนักตัวของเด็กวัยเรียน ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในเขตชนบท จังหวัดตรัง EFFECT OF HEALTH ALLIANCE PROGRAM ON FOOD CONSUMPTION AND EXERCISE BEHAVIORS, AND WEIGHT OF OBESE SC”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 30 (3). ิBangkok:64-76. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/30257.