พิมปา ฤทธิชัย, ธีระวิวัฒน์ มณีรัตน์, อิมามี นิรัตน์, และ ตันสกุล สุปรียา. 2014. “พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี HERBAL USING BEHAVIORS AMONG DIABETES, KANCHANABURI PROVINCE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 30 (3). ิBangkok:14-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/30253.