ดีมะการพัชรมนต์, and สิริธรังศรีบุญทิพย์. 2014. “คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case Study of an Administrator Who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 30 (2), 48-57. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29283.