นุราภักดิ์ อนุศฎา, สมภพเจริญ มลินี, เติมศิริกุลชัย ลักขณา, และ เก่งการพานิช มณฑา. 2014. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร FACTORS CORRELATED WITH ASSERTIVE BEHAVIOR FROM SECOND-HAND SMOKE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 30 (2). ิBangkok:37-47. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29282.