ศิริสม นวพร, ลีระพันธ์ ประสิทธิ์, เก่งการพานิช ธราดล, และ เก่งการพานิช มณฑา. 2014. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต FACTORS RELATED TO EXERCISE BEHAVIOR AMONG OFFICERS IN SUANCHITRALADA, DUSIT PALACE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 30 (1). ิBangkok:34-44. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29275.