นาคกุล ละออ, ตรีเดช ปิยธิดา, ปั้นดี วงเดือน, and ศิริ สุคนธา. 2014. “ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel)”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 30 (1). ิBangkok:22-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29274.