คชาทอง พงษ์ศักดิ์, ตรีเดช ปิยธิดา, and ปั้นดี วงเดือน. 2014. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 30 (1). ิBangkok:1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29272.