ภูมิสวัสดิ์ นางเสาวณีย์, สุวิทยะศิริ นางเกษร, และ ไชยทรัพย์ นางวันดี. 2013. “การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลราชวิถี Perceived Benefits and Health Promoting Behaviors in Pregnant Women at Antenatal Clinic of Rajavithi Hospital”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 29 (2). ิBangkok:80-94. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28972.