ศรีจันทร์ อภิญญา, ตรีเดช ปิยธิดา, and ปั้นดี วงเดือน. 2013. “ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 29 (2). ิBangkok:44-57. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28969.