สุจำนงค์ สุมาพร, ธีระวิวัฒน์ มณีรัตน์, และ อิมามี นิรัตน์. 2013. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี* FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT OF HYPERTENSIVE PATIENTS, TALADKWAN DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL, NONTHABURI PROVINCE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 29 (2). ิBangkok:20-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28965.