พรสมบูรณ์ศิริ อมรรัตน์, มลคล้ำ ปราโมทย์, และ ครองระวะ รัชนี. 2013. “การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 Parental Raising and Psychological Characteristics Relate”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 29 (2). ิBangkok:1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28962.