ภักดีโต โรส, สวัสดิพานิช นันทกา, และ สัณฑิติ ราตรี. 2013. “ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล* EFFECT OF A COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION OF NURSING CARE OF CHILDREN WITH INTRAVENOUS FLUID THERAPY TOWARD KNOWLEDGE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 29 (1). ิBangkok:110-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28931.