เก่งการพานิช มณฑา, เก่งการพานิช ธราดล, ลัธธนันท์ กรกนก, เบญจกุล ศรัณญา, และ พรรคเจริญ หทัยชนก. 2013. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย Factors Related to Tax Avoidant Cigarette Smoking in the South of Thailand”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 29 (1). ิBangkok:82-95. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28929.