อินทรสงเคราะห์ ดวงนภา, ตรีเดช ปิยธิดา, and ปั้นดี วงเดือน. 2013. “การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 29 (1). ิBangkok:65-81. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28927.