ออมสิน กรองทอง, และ วัฒนชัย พัชรี. 2022. “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน และระบบการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 38 (2). ิBangkok:35-47. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/255062.