ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2021. “Full Journal”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 37 (2). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/252147.