ศรีสวัสดิ์ สิริภา, เฮงอุดมทรัพย์ ภรภัทร, และ ชัยเสนา ดาลลาส จิณห์จุฑา. 2021. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (2). ิBangkok:74-85. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/251174.