ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2021. “ปกหน้า”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/250531.