โพธิ์สุวรรณ์ จุฑาทิพย์, รอดจากภัย ยุวดี, อับดุลลากาซิม ปาจรีย์, และ วงษ์สุทธิเลิศ อลิสรา. 2022. “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วย โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 38 (2). ิBangkok:73-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/250350.