อภิสิทธิวาสนา นิภาพร, ศรีชัยรัตนกูล เจียมใจ, และ เทียมหมอก มณีรัตน์. 2021. “สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (3). ิBangkok:254-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249458.