ศรีคำภา สิรวิชญ์, มูลศาสตร์ สุทธีพร, และ ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2022. “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 38 (1). ิBangkok:197-212. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249365.