ศรีดาเกษ เสาวลักษณ์, และ โชติชัย เทพไทย. 2021. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (1). ิBangkok:99-111. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248843.