จันทขัมมา นภาเพ็ญ. 2021. “รูปแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในระบบการศึกษาทางไกล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (1). ิBangkok:51-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248777.