ธรรมกุล ดวงเนตร, และ อนนท์รัตน์ กัลยารัตน์. 2021. “การพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: มิติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (1). ิBangkok:14-24. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248773.