ศฤงคาร ทรงกรฎ, นิรัตธราดร มยุรี, และ รัชนกุล ปรีย์กมล. 2022. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและครอบครัวต่อพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 38 (1). ิBangkok:86-96. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247989.