เทียบฤทธิ์ สุรศักดิ์, เทริ์นโบล์ นิรุวรรณ, ศรีภูวงษ์ ชาญยุทธ, ศรีภูวงษ์ วรางคณา, และ ศรีดาเกษ เสาวลักษณ์. 2021. “ผลของโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 37 (3). ิBangkok:229-40. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247743.