ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2020. “Editorial”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 36 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247508.