ธรรมกุล ดวงเนตร, และ ศุกลปักษ์ มาสริน. 2020. “นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนที่ท้าทายในการจัดการเรียนการสอน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (3). ิBangkok:284-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247012.