สินธุชัย สมจิตต์, อุบลวรรณ กันยารัตน์, และ พานิชกุล กุลธิดา. 2020. “การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (3). ิBangkok:273-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247010.