ชัยราช สุภานัน, ขลังธรรมเนียม กมลทิพย์, และ นทีธนสมบัติ กนกพร. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดเอ วัน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (3). ิBangkok:204-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247009.