บุษยพรรณพงศ์ หทัยรัตน์, ยงศร จตุพล, และ โปณะทอง จักรกฤษณ์. 2020. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (3). ิBangkok:178-91. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247006.