ทิพย์วารีรมย์ วรวรรณ์, ชลายนเดชะ ชุติมา, และ ห่านรุ่งชโรทร อุมาพร. 2020. “ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (3). ิBangkok:69-79. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246433.