จุลพันธ์ พวงพยอม, มนสัจจกุล พรพรรณ, และ สุดสา สุพรรณี. 2020. “ประสบการณ์ของญาติต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (3). ิBangkok:33-44. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246419.