จารุจินดา วริทธิ์ตา, ศรีอมรรัตนกุล ธนวันต์, พรมีศรี อำพันธุ์, แช่มชื่น ระวี, จิตรัตนพร สมพร, และ โตสงคราม พิมพ์ประภา. 2022. “ผลของโปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อจิตปัญญาของพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 38 (1). ิBangkok:158-71. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246114.