ชูอินทร์ นงค์คราญ, ละกำปั่น สุนีย์, และ อำนาจสัตย์ซื่อ ขวัญใจ. 2022. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 38 (1). ิBangkok:254-67. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/245143.