ไล้สุวรรณชาติ ปัญจรัตน์, เอื้อมณีกูล นฤมล, และ เผ่าวัฒนา อาภาพร. 2020. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (2). ิBangkok:177-89. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244645.