ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2020. “กองบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244562.