บันดาลสิน จุฑารัตน์, จามจุรี ดนุลดา, บุญประกอบ มนัส, และ เฉลยกิตติ สายสมร. 2020. “การพัฒนากรอบสมรรถนะการตระหนักรู้ความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับ นักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 36 (2). ิBangkok:38-49. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244317.